Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 28 mars 2019 – T-Systems Magyarország Zrt. med flera mot Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság med flera

(Mål C-263/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Part(er) i det nationella målet

Klagande: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Motparter: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Intervenient: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Tolkningsfrågor

Utgör artiklarna 41.1 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, skälen 10, 29, 107, 109 och 111 samt artikel 1.2 och 72 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG1 hinder för en nationell bestämmelse eller en tolkning och tillämpning av denna bestämmelse enligt vilken det – med beaktande av det rättsliga avtalsförhållandet mellan avtalsparterna – fastställs att inte bara den upphandlande enheten har gjort sig skyldig till överträdelse genom att rättsstridigt underlåta att genomföra ett anbudsförfarande, vilket medfört ett åsidosättande av bestämmelserna om ändring av avtal, och genom att inte iaktta bestämmelserna som reglerar ändring av avtal enligt vilka den rättsstridiga ändringen av avtalen kräver ett gemensamt agerande av parterna, utan att även den anbudsgivare som har ingått avtal med denna enhet har gjort sig skyldig till denna överträdelse[?]

För det fall den första frågan besvaras nekande önskas svar på om skälen 19, 20 och 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling2 samt artikel 2.2 i rådets direktiv 89/665 av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten3 och rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992, om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna4 – , mot bakgrund av artiklarna 41.1 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och skälen 10, 29, 107, 109 och 111 samt i artiklarna 1.2 och 72 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG – utgör hinder för en nationell bestämmelse eller en tolkning och tillämpning av denna bestämmelse, vilken tillåter att en påföljd (böter) – skild från den förkortade giltighetstiden för avtalet – även tillämpas på anbudsgivaren som ingått avtal med den upphandlade enheten på grund av rättsstridig underlåtelse att genomföra ett anbudsförfarande och underlåtelse att iaktta bestämmelserna avseende ändring av avtal[?]

För det fall de båda första frågorna besvaras nekande, önskar den hänskjutande domstolen att Europeiska unionens domstol även anger huruvida det för att fastställa påföljdens (böternas) storlek, räcker att det finns ett rättsligt avtalsförhållande mellan parterna, utan att det gjorts en prövning av parternas agerande och deltagande som har bidragit till ändringen av avtalet.

____________

1 EUT L 94, 2014, s. 65.

2 EGT L 335, 2007, s. 31

3 EGT L 395, s. 33 ; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48

4 EGT L 76, s. 14 ; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 127