Language of document :

Преюдициално запитване от Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Италия), постъпило на 25 февруари 2019 г. — HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Дело C-168/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Страни в главното производство

Жалбоподател: HB

Ответник: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, която предвижда, че лице, установено в друга държава членка, придобило изцяло дохода си в първата държава членка, но непритежаващо гражданството на втората държава, се облага с данък върху доходите, без да се ползва с данъчни облекчения в последната държава членка?

____________