Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Włochy) w dniu 25 lutego 2019 r. – HB / Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Sprawa C-168/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: HB

Druga strona postępowania: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 18 i 21 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie państwa członkowskiego ustanawiało opodatkowanie dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, która nabyła całość swoich dochodów w tym pierwszym państwie, lecz która nie ma obywatelstwa tego drugiego państwa, bez zastosowania przywilejów podatkowych tego drugiego państwa?

____________