Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 11 март 2019 г. — WQ/Land Berlin

(Дело C-216/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: WQ

Ответник: Land Berlin

Преюдициални въпроси

1)    Следва ли да се счита, че собственикът разполага с отговарящи на условията за подпомагане хектари по смисъла на член 24, параграф 2, първо изречение от Регламент № 1307/20131 , когато никое трето лице не разполага с право на ползване, и по-специално с предоставено от собственика право на ползване на отговарящите на условията за подпомагане хектари, или следва да се приеме, че с тези площи разполага третото лице, или не разполага никой, при положение че това трето лице обработва фактически тези площи за селскостопански цели, без да има право на ползване?

2)    Следва ли изразът „всяка площ, която през 2008 г. е дала право на плащане по схемата за единно плащане или по схемата за единно плащане на площ, предвидени съответно в дял III и дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/20032 “ в член 32, параграф 2, буква б) от Регламент № 1307/2013 да се тълкува в смисъл, че през 2008 г. площите трябва да са отговаряли на условията, изисквани съгласно дял III, съответно дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003 за придобиване на право на плащане по схемата за единно плащане или схемата за единно плащане на площ?

3)    При отрицателен отговор на въпрос 2), следва ли изразът „всяка площ, която през 2008 г. е дала право на плащане по схемата за единно плащане или по схемата за единно плащане на площ, предвидени съответно в дял III и дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003“ в член 32, параграф 2, буква б) от Регламент № 1307/2013 да се тълкува в смисъл, че за да може дадена залесена площ по член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/19993 да бъде квалифицирана като отговарящи на условията за подпомагане хектари по смисъла на член 32, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент № 1307/2013, е необходимо за площта да е ползвано право на плащане за земи под угар или друго право на плащане по смисъла на член 44, параграф 1 и член 54, параграф 1 от Регламент (EO) № 1782/2003?

4)    При отрицателен отговор на въпрос 3), следва ли изразът „всяка площ, която през 2008 г. е дала право на плащане по схемата за единно плащане или по схемата за единно плащане на площ, предвидени съответно в дял III и дял IVа от Регламент (ЕО) № 1782/2003“ в член 32, параграф 2, буква б) от Регламент № 1307/2013 да се тълкува в смисъл, че за да може дадена залесена площ по член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 да бъде квалифицирана като отговарящи на условията за подпомагане хектари по смисъла на член 32, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент № 1307/2013, е необходимо през 2008 г. земеделският стопанин да е подал молба за помощ по член 22, параграф 1 и/или по член 34, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и да са били изпълнени другите изисквания за директно плащане съгласно дял III или дял IVа?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 608).

2     Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 49, стр. 177).

3     Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 1999 г., стр. 80; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 28, стр. 134).