Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 11. března 2019 – WQ v. Land Berlin

(Věc C-216/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci původního řízení

Žalobce: WQ

Žalovaná: Land Berlin

Předběžné otázky

Má vlastník způsobilých hektarů tyto hektary k dispozici ve smyslu čl. 24 odst. 2 první věty nařízení č. 1307/20131 , jestliže ke způsobilým hektarům nemá užívací právo, zejména užívací právo odvozené od vlastníka, žádná třetí osoba, nebo má tuto plochu k dispozici třetí či žádná osoba, pokud třetí osoba skutečně vykonává na těchto hektarech zemědělskou činnost, a to bez užívacího práva?

Je nutno „jak[oukoliv] ploch[u], pro kterou měl zemědělec v roce 2008 právo na platby v režimu jednotné platby nebo v režimu jednotné platby na plochu stanoveným v hlavách III a IVA nařízení (ES) č. 1782/20032 “, v čl. 32 odst. 2 písm. b) nařízení 1307/2013 vykládat v tom smyslu, že tato plocha musela v roce 2008 splňovat podmínky, které stanoví hlavy III a IV (A) nařízení (ES) č. 1782/2003 pro právo na platby v režimu jednotné platby nebo v režimu jednotné platby na plochu?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Je nutno „jak[oukoliv] ploch[u], pro kterou měl zemědělec v roce 2008 právo na platby v režimu jednotné platby nebo v režimu jednotné platby na plochu stanoveným v hlavách III a IVA nařízení (ES) č. 1782/2003“, v čl. 32 odst. 2 písm. b) nařízení 1307/2013 vykládat v tomto smyslu, že pro zařazení plochy zalesněné podle článku 31 nařízení (ES) č. 1257/19993 jako způsobilých hektarů ve smyslu čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 1307/2013 je nezbytné, že pro plochu musel být využit nárok při vynětí půdy z produkce či jiný platební nárok ve smyslu čl. 44 odst. 1 nebo čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003?

V případě záporné odpovědi na třetí otázku: Je nutno „jak[oukoliv] ploch[u], pro kterou měl zemědělec v roce 2008 právo na platby v režimu jednotné platby nebo v režimu jednotné platby na plochu stanoveným v hlavách III a IVA nařízení (ES) č. 1782/2003“, v čl. 32 odst. 2 písm. b) nařízení 1307/2013 vykládat v tomto smyslu, že pro zařazení plochy zalesněné podle článku 31 nařízení (ES) č. 1257/1999 jako způsobilých hektarů ve smyslu čl. 32 odst. 2 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 1307/2013 je nezbytné, aby zemědělec podal v roce 2008 žádost podle čl. 22 odst. 1 nebo čl. 34 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 a splnil ostatní podmínky pro přímé platby podle hlav III nebo IVA?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 608).

2 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Úř. věst. 2003, L 270, s. 1; Zvl. vyd. 03/40, s. 269).

3 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. 199, L 160, s. 80; Zvl. vyd. 03/25, s. 391).