Language of document :

A Verwaltungsgericht Berlin (Németország) által 2019. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WQ kontra Land Berlin

(C-216/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Berlin

Az alapeljárás felei

Felperes: WQ

Alperes: Land Berlin

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Valamely támogatható hektárterület tulajdonosának rendelkezésére áll-e ezen hektárterület az 1307/2013 rendelet1 24. cikke (2) bekezdésének első mondata értelmében, ha harmadik személyt nem illet meg a támogatható hektárterületre vonatkozó – különösen a tulajdonostól származtatott – használati jog, vagy a terület harmadik személy rendelkezésére áll vagy nem áll senkinek rendelkezésére, ha azt a harmadik személy használati jog nélkül ténylegesen mezőgazdasági célra használja?

Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „bármely olyan földterület, amely támogatásra jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet2 III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében” megfogalmazást, hogy a földterületnek 2008-ban teljesítenie kellett azokat a feltételeket, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe megkövetelt a támogatási jogosultsághoz az egységes támogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer keretében?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „bármely olyan földterület, amely támogatásra jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében” megfogalmazást, hogy az 1257/1999/EK rendelet3 31. cikke szerint erdősített területnek az 1307/2013/[EU] rendelet 32. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében vett támogatható hektárkénti minősítéséhez az szükséges, hogy a területtel az 1782/2003/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdése vagy 54. cikkének (1) bekezdése értelmében vett területpihentetési vagy más támogatás iránti jogosultságot használtak fel?

A harmadik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1307/2013 rendelet 32. cikke (2) bekezdésének b) pontjában szereplő „bármely olyan földterület, amely támogatásra jogosított 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet III. címe, illetve IVA. címe szerinti egységes támogatási rendszer, illetve egységes területalapú támogatási rendszer keretében” megfogalmazást, hogy az 1257/1999/EK rendelet 31. cikke szerint erdősített területnek az 1307/2013/[EU] rendelet 32. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja értelmében vett támogatható hektárkénti minősítéséhez az szükséges, hogy a mezőgazdasági termelő 2008-ban az 1782/2003/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése és/vagy 34. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet terjesztett elő, és a III. cím vagy a IVA. cím szerinti közvetlen kifizetés feltételeit teljesítette?

____________

1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 608. o.).

2 A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 270., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 40. kötet, 269. o.).

3 Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, egyes rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999. L 160., 80. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 391. o.).