Language of document :

2019 m. kovo 11 d. Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WQ / Land Berlin

(Byla C-216/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: WQ

Atsakovė: Land Berlin

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikalavimus atitinkančio hektaro savininkas šį hektarą turi, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/20131 24 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį, jei trečiasis asmuo neturi teisės, ypač savininko suteiktos teisės, naudotis šiuo reikalavimus atitinkančiu hektaru, ar šį hektarą turi trečiasis asmuo arba niekas jo neturi, jei naudojimo teisės neturintis trečiasis asmuo faktiškai jį naudoja žemės ūkio tikslais?

2.    Ar Reglamento Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkte minimas „bet kuris plotas, už kurį turima teisė gauti 2008 m. išmokas pagal bendrosios išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, atitinkamai nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/20032 III ir IVA antraštinėse dalyse“, turi būti aiškinamas taip, kad plotas 2008 m. turėjo atitikti Reglamento Nr. 1782/2003 III ir IVA antraštinėse dalyse nustatytas sąlygas išmokoms pagal bendrosios išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą gauti?

3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkte minimas „bet kuris plotas, už kurį turima teisė gauti 2008 m. išmokas pagal bendrosios išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, atitinkamai nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III ir IVA antraštinėse dalyse“, turi būti aiškinamas taip, kad, norint pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/19993 31 straipsnį mišku apželdintą plotą laikyti reikalavimus atitinkančiu hektaru, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį, šis plotas turi būti buvęs atidėtas arba dėl šio ploto turi būti pasinaudota kita teise į išmoką, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1782/2003 44 straipsnio 1 dalį arba 54 straipsnio 1 dalį?

4.    Jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar Reglamento Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkte minimas „bet kuris plotas, už kurį turima teisė gauti 2008 m. išmokas pagal bendrosios išmokos sistemą arba vienkartinės išmokos už plotus sistemą, atitinkamai nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III ir IVA antraštinėse dalyse“, turi būti aiškinamas taip, kad, norint pagal Reglamento Nr. 1257/1999 31 straipsnį mišku apželdintą plotą laikyti reikalavimus atitinkančiu hektaru, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1307/2013 32 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktį, ūkininkas 2008 m. turi būti pateikęs paraišką pagal Reglamento Nr. 1782/2003 22 straipsnio 1 dalį ir (arba) 34 straipsnio 1 dalį ir atitikti kitas sąlygas gauti tiesioginę išmoką pagal III arba IV (A) antraštines dalis?

____________

1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013, p. 608).

2 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (OL L 270, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 40 t., p. 269).

3 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999, p. 80; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 25 t., p. 391).