Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. martā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – WQ/Land Berlin

(Lieta C-216/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītājs: WQ

Atbildētāja: Land Berlin

Prejudiciālie jautājumi

Vai atbalsttiesīgie hektāri ir to īpašnieka rīcībā Regulas Nr. 1307/2013 1 24. panta 2. punkta pirmā teikuma izpratnē, ja nevienai trešajai personai uz atbalsttiesīgajiem hektāriem nav lietošanas tiesību, it sevišķi īpašnieka piešķirtu lietošanas tiesību, vai arī hektāri ir trešās personas vai nav neviena rīcībā, ja trešā persona bez lietošanas tiesībām tos faktiski izmanto lauksaimniecībā?

Vai “jebkura platība, par kuru 2008. gadā bija tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai vienotā platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 2 III sadaļā un IV A sadaļā” atbilstoši Regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. punkta b) apakšpunktam ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai iegūtu tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai vienotā platībmaksājuma shēmu, platībai 2008. gadā bija jāatbilst nosacījumiem, kas bija paredzēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā vai IV A sadaļā?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai “jebkura platība, par kuru 2008. gadā bija tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai vienotā platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā un IV A sadaļā” atbilstoši Regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. punkta b) apakšpunktam ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1257/1999 3 31. pantam apmežotu platību klasificētu kā atbalsttiesīgus hektārus Regulas (EK) Nr. 1307/2013 32. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkta izpratnē, ir nepieciešams, lai attiecībā uz hektāriem būtu tikušas izmantotas tiesības atstāt zemi atmatā vai citas tiesības uz maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 44. panta 1. punktu vai 54. panta 1. punktu?

Ja atbilde uz trešo jautājumu ir noliedzoša, vai “jebkura platība, par kuru 2008. gadā bija tiesības saņemt maksājumus saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu vai vienotā platībmaksājuma shēmu, kas paredzētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā un IV A sadaļā” atbilstoši Regulas Nr. 1307/2013 32. panta 2. punkta b) apakšpunktam ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1257/1999 31. pantam apmežotu platību klasificētu kā atbalsttiesīgus hektārus Regulas (EK) Nr. 1307/2013 32. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkta izpratnē, ir nepieciešams, lai lauksaimnieks 2008. gadā būtu bijis iesniedzis pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. panta 1. punktu un/vai 34. panta 1. punktu un izpildījis citus III sadaļā un IV A sadaļā paredzētos nosacījumus tiešajiem maksājumiem?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV 2013, L 347, 608. lpp.)

2     Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (OV 2003, L 270, 1. lpp.)

3     Padomes Regula (EK) Nr. 1257/99 (1999. gada 17. maijs) par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV 1999, L 160, 80. lpp.)