Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Berlin (Germania) la 11 martie 2019 – WQ/Land Berlin

(Cauza C-216/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Berlin

Părțile din procedura principală

Reclamant: WQ

Pârât: Land Berlin

Întrebările preliminare

Proprietarul unor hectare eligibile pentru ajutor are la dispoziție această suprafață în sensul articolului 24 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 1307/20131 în cazul în care niciun terț nu are vreun drept de utilizare, în special vreun drept de utilizare obținut de la proprietar ori respectiva suprafață se află la dispoziția terțului sau nu se află la dispoziția nimănui în cazul în care terțul o utilizează în mod efectiv în scopuri agricole, fără a avea un drept de utilizare?

Formularea „orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică sau al schemei de plată unică pe suprafață, prevăzute la titlul III și, respectiv, la titlul IVA din Regulamentul (CE) nr. 1782/20032 ” de la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1307/2013 trebuie să fie interpretată în sensul că, în anul 2008, suprafețele trebuie să fi îndeplinit condițiile impuse de titlul III și, respectiv, de titlul IVA din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru a da dreptul la plăți în cadrul schemei de plată unică sau al schemei de plată unică pe suprafață?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: Formularea „orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică sau al schemei de plată unică pe suprafață, prevăzute la titlul III și, respectiv, la titlul IVA din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003” de la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1307/2013 trebuie să fie interpretată în sensul că, pentru calificarea ca suprafață eligibilă pentru ajutor în sensul articolului 32 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul nr. 1307/2013 a unei suprafețe împădurite în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/19993 , este necesar ca, pentru acea suprafață, să se fi uzat de un drept de plată a ajutorului de retragere a terenului din circuitul agricol sau de un alt drept de plată în sensul articolului 44 alineatul (1) sau al articolului 54 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003?

În cazul unui răspuns negativ la a treia întrebare: Formularea „orice suprafață care a dat dreptul la plăți în 2008 în cadrul schemei de plată unică sau al schemei de plată unică pe suprafață, prevăzute la titlul III și, respectiv, la titlul IVA din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003” de la articolul 32 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 1307/2013 trebuie să fie interpretată în sensul că, pentru calificarea ca suprafață eligibilă pentru ajutor în sensul articolului 32 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul nr. 1307/2013 a unei suprafețe împădurite în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, este necesar ca fermierul să fi depus în anul 2008 o cerere în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) și/sau cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și să fi îndeplinit celelalte condiții prealabile pentru o plată directă prevăzute la titlul III și, respectiv, la titlul IVA?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 608).

2     Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1, Ediţie specială, 03/vol. 49, p. 177).

3     Regulamentul (CE) NR. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO 1999, L 160, p. 80, Ediţie specială, 03/vol. 28, p. 134).