Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 11. marca 2019 – WQ/Land Berlin

(vec C-216/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WQ

Žalovaný: Land Berlin

Prejudiciálne otázky

1.    Má vlastník hektára, na ktorý možno poskytnúť podporu, k dispozícii tento hektár v zmysle článku 24 ods. 2 prvej vety nariadenia č. 1307/20131 , ak žiadna tretia osoba nemá užívacie právo k hektáru, na ktorý možno poskytnúť podporu, najmä nie užívacie právo odvodené od vlastníka, alebo plochu nemá k dispozícii tretia osoba alebo nikto, ak tretia osoba v skutočnosti vykonáva poľnohospodársku činnosť na tejto ploche bez užívacieho práva?

2.    Má sa formulácia „akákoľvek plocha, ktorá oprávňovala poľnohospodára na platby v roku 2008 v rámci režimu jednotnej platby alebo režimu jednotnej platby na plochu ustanovených v hlave III a v hlave IV A nariadenia (ES) č. 1782/20032 “ v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1307/2013 vykladať v tom zmysle, že plocha v roku 2008 musela spĺňať predpoklady, ktoré hlava III, resp. hlava IV A nariadenia (ES) č. 1782/2003 vyžadujú v súvislosti s nárokom na platby v rámci režimu jednotnej platby alebo režimu jednotnej platby na plochu?

3.    V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: Má sa formulácia „akákoľvek plocha, ktorá oprávňovala poľnohospodára na platby v roku 2008 v rámci režimu jednotnej platby alebo režimu jednotnej platby na plochu ustanovených v hlave III a v hlave IV A nariadenia (ES) č. 1782/2003“ v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1307/2013 vykladať v tom zmysle, že na účely klasifikovania zalesnenej pôdy podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/19993 ako hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v zmysle článku 32 ods. 2 písm. b) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1307/2013 sa vyžaduje, aby bol prostredníctvom plochy využitý nárok na vyňatie pôdy z produkcie alebo iný platobný nárok v zmysle článku 44 ods. 1 alebo článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003?

4.    V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku: Má sa formulácia „akákoľvek plocha, ktorá oprávňovala poľnohospodára na platby v roku 2008 v rámci režimu jednotnej platby alebo režimu jednotnej platby na plochu ustanovených v hlave III a v hlave IV A nariadenia (ES) č. 1782/2003“ v článku 32 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1307/2013 vykladať v tom zmysle, že na účely klasifikovania zalesnenej pôdy podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 ako hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v zmysle článku 32 ods. 2 písm. b) bodu ii) nariadenia (ES) č. 1307/2013 sa vyžaduje, aby poľnohospodár v roku 2008 podal žiadosť podľa článku 22 ods. 1 a/alebo článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a spĺňal ostatné predpoklady priamej platby podľa hlavy III alebo IV A?

____________

1     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608).

2     Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, 2003, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269).

3     Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, s. 80; Mim. vyd. 03/025, s. 391).