Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 11. marca 2019 – WQ/Land Berlin

(Zadeva C-216/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WQ

Tožena stranka: Land Berlin

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali so lastniku upravičenih hektarjev ti na voljo v smislu člena 24(2), prvi stavek, Uredbe št. 1307/20131 , če nobena tretja oseba nima pravice do uporabe upravičenega hektarja, zlasti ne na podlagi pravice do uporabe, izvedene od lastnika, ali pa je površina na voljo tretji osebi ali nikomur, če jo tretja oseba brez pravice do uporabe dejansko uporablja za opravljanje kmetijske dejavnosti?

Ali je treba „vsako površino, ki je v letu 2008 imela pravico do plačil na podlagi sheme enotnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino iz naslovov III oziroma IVa Uredbe (ES) št. 1782/20032 “ iz člena 32(2)(b) Uredbe št. 1307/2013 razlagati tako, da je morala površina v letu 2008 izpolnjevati pogoje iz naslova III oziroma IV (A) Uredbe (ES) št. 1782/2003 za pravico do plačil na podlagi sheme enotnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino?

Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: ali je treba „vsako površino, ki je v letu 2008 imela pravico do plačil na podlagi sheme enotnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino iz naslovov III oziroma IVa Uredbe (ES) št. 1782/2003“ iz člena 32(2)(b) Uredbe št. 1307/2013 razlagati tako, da se za opredelitev površine, ki je bila pogozdena v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1257/19993 , kot upravičeni hektar v smislu člena 32(2)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 1307/2013 zahteva, da se s površino uporablja pravica za praho ali druga pravica do plačila v smislu členov 44(1) ali 54(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003?

Če je odgovor na tretje vprašanje nikalen: Ali je treba „vsako površino, ki je v letu 2008 imela pravico do plačil na podlagi sheme enotnega plačila ali sheme enotnega plačila na površino iz naslovov III oziroma IVa Uredbe (ES) št. 1782/2003“ iz člena 32(2)(b) Uredbe št. 1307/2013 razlagati tako, da se za opredelitev površine, ki je bila pogozdena v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1257/1999, kot upravičeni hektar v smislu člena 32(2)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 1307/2013 zahteva, da je kmet v letu 2008 vložil zahtevek na podlagi členov 22(1) in/ali 34(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in so izpolnjeni drugi pogoji za neposredno plačilo iz naslovov III ali IV (A)?

____________

1     Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, UL L 347, str. 608.

2     Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 40, str. 269.

3     Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 25, str. 391.