Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 11 mars 2019 – WQ mot Land Berlin

(Mål C-216/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: WQ

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1)    Förfogar ägare av stödberättigande hektar över dessa, i den mening som avses i artikel 24.2 första meningen i förordning nr 1307/20131 , om tredje man inte innehar någon särskild, från ägaren härledd, nyttjanderätt till de stödberättigande hektaren, eller förfogar tredje man, eller ingen, över marken om tredje man, utan nyttjanderätt, faktiskt använder marken för jordbruksändamål?

2)    Ska ”all areal som berättigade till utbetalningar under 2008 inom ramen för det system med samlat gårdsstöd eller det system för enhetlig arealersättning som föreskrivs i avdelning III respektive IVa i förordning (EG) nr 1782/20032 ” i artikel 32.2 b i förordning nr 1307/2013 tolkas så, att arealerna under år 2008 skulle uppfylla de villkor som uppställs i avdelning III respektive IVa i förordning (EG) nr 1782/2003 för att berättiga till utbetalningar inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd eller systemet för enhetlig arealersättning?

3)    Om fråga 2 besvaras nekande: Ska ”all areal som berättigade till utbetalningar under 2008 inom ramen för det system med samlat gårdsstöd eller det system för enhetlig arealersättning som föreskrivs i avdelning III respektive IVa i förordning (EG) nr 1782/2003” i artikel 32.2 b i förordning nr 1307/2013 tolkas så, att beskogad mark enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1257/19993 enbart kan klassificeras som stödberättigande hektar, i den mening som avses i artikel 32.2 b i förordning (EG) nr 1307/2017, om marken används för arealuttag eller annan stödrättighet, i den mening som avses i artikel 44.1 eller artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1782/2003?

4)    Om fråga 3 besvaras nekande: Ska ”all areal som berättigade till utbetalningar under 2008 inom ramen för det system med samlat gårdsstöd eller det system för enhetlig arealersättning som föreskrivs i avdelning III respektive IVa i förordning (EG) nr 1782/2003” i artikel 32.2 b i förordning nr 1307/2013 tolkas så, att beskogad mark enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1257/1999 enbart kan klassificeras som stödberättigande hektar, i den mening som avses i artikel 32.2 b i förordning (EG) nr 1307/2013, om jordbrukaren under 2008 lämnade in en ansökan enligt artikel 22.1 och/eller artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 och uppfyllde de övriga villkoren för direktstöd enligt avdelning III eller IVa?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

2         Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

3     Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).