Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italien) den 25. februar 2019 – IC mod Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Sag C-169/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IC

Sagsøgt: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 18 TEUF og 21 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for, at en medlemsstats bestemmelser foreskriver, at en person, som har bopæl i en anden medlemsstat, som har oppebåret hele sin indkomst i den første medlemsstat, men som ikke har statsborgerskab i den anden medlemsstat, beskattes uden de skattemæssige fordele i den sidstnævnte medlemsstat?

____________