Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Taliansko) 25. februára 2019 – IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(vec C-169/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: IC

Žalovaný: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 18 a 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby právna úprava členského štátu stanovila vo vzťahu k fyzickej osobe s bydliskom v inom členskom štáte, ktorej príjem pochádza v plnom rozsahu z prvého členského štátu, ale ktorá nemá štátnu príslušnosť iného členského štátu, zdanenie príjmu bez príslušných daňových úľav v tomto inom členskom štáte?

____________