Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italien) den 25 februari 2019 – IC mot Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Mål C-169/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Parter i det nationella målet

Klagande: IC

Motpart: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 18 och 21 FEUF tolkas så, att de utgör hinder för att en medlemsstats lagstiftning föreskriver inkomstbeskattning av en person med hemvist i en annan medlemsstat som har förvärvat hela sin inkomst i den förstnämnda medlemsstaten men som inte är medborgare i den andra medlemsstaten, utan att denne ges rätt till skattelättnaderna i den sistnämnda medlemsstaten?

____________