Language of document :

Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Обединено кралство), постъпило на 26 март 2019 г. — Secretary of State for the Home Department/O A

(Дело C-255/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Страни в главното производство

Жалбоподател: Secretary of State for the Home Department

Ответник: O A

Преюдициални въпроси

Следва ли „закрила от страната, чието гражданство има“ лицето, по смисъла на член 11, параграф 1, буква д) и член 2, буква д) от Директивата за признаването1 , да се разбира като държавна закрила?

При решаване на въпроса дали са налице основателни опасения от преследване по смисъла на член 2, буква д) от Директивата за признаването и на въпроса дали съгласно член 7 от Директивата за признаване е налице закрила срещу такова преследване, следва ли „тестът за закрила“ или „разследването относно закрилата“ да се прилагат във връзка с и двата въпроса и, ако това е така, прилагат ли се едни и същи критерии във всеки от тези случаи?

Оставяйки настрана приложимостта на закрилата от недържавни субекти съгласно член 7, параграф 1, буква б) и допускайки, че отговорът на въпрос 1) по-горе е утвърдителен, следва ли ефективността или наличието на закрила да се преценява само с оглед на действията/функциите на закрила на държавни субекти или могат да се вземат предвид действията/функциите на закрила, осъществявани от частни субекти (на гражданското общество), например семейства и/или кланове?

Едни и същи ли са (както се допуска във въпроси 2) и 3) критериите, които се прилагат при „разследването относно закрилата“, което следва да се направи, когато се разглежда прекратяването по член 11, параграф 1, буква д), и тези, които се прилагат в контекста на член 7)?

____________

1 Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304, 2004 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52).