Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Spojené království) dne 26. března 2019 – Secretary of State for the Home Department v. O A

(Věc C-255/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Secretary of State for the Home Department

Odpůrce: O A

Předběžné otázky

Je třeba „ochranu země své státní příslušnosti“ ve smyslu čl. 11 odst. l písm. e) a čl. 2 písm. e) [směrnice 2004/83/ES, „kvalifikační směrnice“]1 vykládat jako ochranu poskytovanou státními subjekty?

Je třeba při posuzování otázky, zda existují oprávněné obavy před pronásledováním ve smyslu čl. 2 písm. e) [kvalifikační směrnice], a otázky, zda je poskytována ochrana před takovým pronásledováním podle článku 7 [kvalifikační směrnice], na obě tyto otázky použít „test ochrany“ či „posouzení ochrany“ a pokud ano, řídí se tento test v každém případě stejnými kritérii?

Ponecháme-li stranou ochranu poskytovanou nestátními subjekty na základě čl. 7 odst. l písm. b) a za předpokladu, že odpověď na první otázku je kladná, je třeba účinnost nebo existenci ochrany posuzovat výlučně na základě ochranných opatření/funkcí státních subjektů, nebo lze zohlednit i ochranná opatření/funkce soukromých subjektů (občanské společnosti), jako jsou rodiny nebo klany?

Jsou [jak předpokládají otázky 2) a 3)] kritéria pro „posouzení ochrany“ v rámci rozhodování o pozbytí právního postavení uprchlíka v kontextu čl. 11 odst. l písm. e) stejná jako kritéria, která se použijí v kontextu článku 7?

____________

1     Směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12; Zvl. vyd. 19/07, s. 96).