Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. martā iesniedza Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Apvienotā Karaliste) – Secretary of State for the Home Department/OA

(Lieta C-255/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Pamatlietas puses

Prasītājs: Secretary of State for the Home Department

Atbildētājs: OA

Prejudiciālie jautājumi

Vai “valstspiederības valsts aizsardzība” Direktīvas 2004/83/EK (Kvalificēšanas direktīvas) 1 11. panta 1. punkta e) apakšpunkta un 2. panta e) apakšpunkta izpratnē ir jāsaprot kā valsts aizsardzība?

Vai, lemjot par jautājumu, vai pastāv pamatotas bailes no vajāšanas [Kvalificēšanas direktīvas] 2. panta e) apakšpunkta izpratnē un jautājumu par to, vai saskaņā ar [Kvalificēšanas direktīvas] 7. pantu pastāv aizsardzība pret šādu vajāšanu, ir jāpiemēro “aizsardzības pārbaude” vai “aizsardzības izmeklēšana”, un ja tā, tad vai abos gadījumos to reglamentē vienādi kritēriji?

Vai, neaplūkojot nevalstisko organizāciju aizsardzības piemērojamību saskaņā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu un pieņemot, ka atbilde uz 1. jautājumu ir apstiprinoša, aizsardzības efektivitāte vai pieejamība ir jānovērtē tikai, atsaucoties uz valsts struktūru aizsargājošajiem aktiem/funkcijām, vai arī jāņem vērā privātu (pilsoniskās sabiedrības) struktūru, piemēram, ģimeņu un/vai klanu, aizsardzības akti/funkcijas?

Vai (kā ir pieņemts 2. un 3. jautājumā) kritēriji, kas reglamentē “aizsardzības izmeklēšanu”, kas jāveic, apsverot bēgļu statusa izbeigšanu 11. panta 1. punkta e) apakšpunkta kontekstā, ir tādi paši, kādi piemērojami 7. panta kontekstā?

____________

1 Padomes Direktīva 2004/83/EL (2004. gada 29. aprīlis) par minimālajiem standartiem un statusu, lai trešo valstu pilsoņus vai bezvalstniekus atzītu par bēgļiem vai personām, kam kādā citā veidā vajadzīga starptautiska aizsardzība, un par sniegtās aizsardzības apjomu (OV 2004, L 304, 12. punkts).