Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Združeno kraljestvo) 26. marca 2019 – Secretary of State for the Home Department/O A

(Zadeva C-255/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Secretary of State for the Home Department

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: O A

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba „zaščito države, katere državljan je“ v smislu člena 11(1)(e) in člena 2(e) [Direktive o pogojih]1 razumeti kot državno zaščito?

Ali je treba pri odločanju o vprašanju, ali obstaja utemeljen strah pred preganjanjem v smislu člena 2(e) [Direktive o pogojih], in o vprašanju, ali obstaja zaščita pred takim preganjanjem v skladu s členom 7 [Direktive o pogojih], uporabiti „preizkus zaščite“ ali „ugotavljanje zaščite“ za obe vprašanji, in če je tako, ali za oboje veljajo ista merila v vsakem primeru?

Če se to, da je mogoča tudi zaščita s strani nedržavnih subjektov v skladu s členom 7(1)(b), pusti ob strani in če se domneva, da je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba učinkovitost ali razpoložljivost zaščite presojati samo glede na zaščitna dejanja/ukrepe državnih subjektov, ali pa je treba upoštevati zaščitna dejanja/ukrepe, ki jih izvajajo zasebni subjekti (civilna družba), kot so družine in/ali plemena?

Ali so (kot se domneva v prvem in drugem vprašanju) merila, ki veljajo za „ugotavljanje zaščite“, ko se obravnava prenehanje v okviru člena 11(1)(e), enaka tistim merilom, ki jih je treba uporabiti v okviru člena 7?

____________

1 Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 7, str. 96).