Language of document :

2019 m. gegužės 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-371/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Jokubauskaitės ir R. Pethke

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Vokietijos Federacinė Respublika, sistemingai neprašydama papildomai pateikti prašyme grąžinti pridėtinės vertės mokestį (PVM) trūkstamų duomenų ir tokiais atvejais iš karto atmesdama prašymus grąžinti PVM, kai tokie duomenys dar galėtų būti papildomai pateikti tik po rugsėjo 30 d. sueinančio naikinamojo termino, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 170 ir 171 straipsnius ir 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyvos 2008/9/EB, nustatančios Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles2 , 5 straipsnį,

priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinį Europos Komisija remia tokiais trimis pagrindais:

1. Pirmasis ieškinio pagrindas – pridėtinės vertės mokesčio neutralumo principo pažeidimas

Vokietijos Federacinė Respublika pažeidė Direktyvos 2006/112 170 ir 171 straipsniuose ir Direktyvos 2008/9 5 straipsnyje įtvirtintą pridėtinės vertės mokesčio neutralumo principą, pagal kurį tais atvejais, kai įsigyjamos prekės ir gaunamos paslaugos, apmokestinamojo asmens naudai turi būti atskaitytas už ankstesnius pirkimo sandorius sumokėtas pridėtinės vertės mokestis.

Pagal pridėtinės vertės mokesčio neutralumo principą reikalaujama patenkinti kiekvieną materialinius reikalavimus atitinkantį prašymą grąžinti PVM. Kilus abejonių dėl to, ar tenkinamos materialinės gražinimo sąlygos, tokie prašymai pagal Direktyvos 2008/9 5 straipsnį ir 21 straipsnio pirmos pastraipos pirmą sakinį gali būti atmesti, jeigu į PVM grąžinančios valstybės narės prašymus dėl papildomos informacijos pagal šios direktyvos 20 straipsnį nebuvo atsakyta.

2. Antrasis ieškinio pagrindas – teisės į pridėtinės vertės mokesčio grąžinimą praktinio veiksmingumo principo pažeidimas

Laikantis tokio Direktyvos 2008/9 20 straipsnio 1 dalies aiškinimo, kokiu vadovaujasi Vokietijos Federacinė Respublika, PVM grąžinančioje valstybėje narėje neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui kliudoma veiksmingai pasinaudoti teise į pridėtinės vertės mokesčio grąžinimą. Tokia Vokietijos mokesčių administratorių administracinė praktika suvaržo minėtų apmokestinamųjų asmenų teises, kylančias iš Direktyvos 2006/112 170 ir 171 straipsnio ir Direktyvos 2008/9 5 straipsnio.

Siekiant kuo labiau paisyti neutralumo principo, direktyvų 2006/112 ir 2008/9 praktinis veiksmingumas reikalauja, kad būtų įgyvendinamos materialinės teisės į PVM grąžinimą. Reglamentavimo tvarka buvo siekta, kad tais atvejais, kai įsigyjamos prekės ir gaunamos paslaugos, būtų visiškai atskaitytas už ankstesnius pirkimo sandorius sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, ir taip, be kita ko, ir tarptautinių sandorių atveju visiems apmokestinamiesiems asmenims būtų sukurtos kuo vienodesnės konkurencijos sąlygos. Tam reikia imtis visų direktyvoje numatytų ir tinkamų administracinių priemonių, kurios padėtų įgyvendinti teises į PVM grąžinimą.

3. Trečiasis ieškinio pagrindas – teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas

Sistemingai neprašydama pagal Direktyvos 2008/9 20 straipsnio 1 dalį pateikti papildomos informacijos ir įrodomuosius dokumentus, Vokietijos Federacinė Respublika pažeidžia teisėtų lūkesčių apsaugos principą. Gavęs prašymo grąžinti PVM gavimo patvirtinimą, kiekvienas apmokestinamasis asmuo turi teisę tikėtis, kad jo prašymas bus tvarkomas pagal tos direktyvos taisykles. Priešingu atveju pažeidžiami jo teisėti lūkesčiai, kad prašymas bus tvarkomas laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 OL L 44, 2008, p. 23.