Language of document :

Acțiune introdusă la 10 mai 2019 – Comisia Europeană/Republica Federală Germania

(Cauza C-371/19)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Jokubauskaitė și R. Pethke, agenți)

Pârâtă: Republica Federală Germania

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea faptului că prin refuzul sistematic de a solicita informațiile care lipsesc dintr-o cerere de rambursare a TVA-ului și prin respingerea în mod direct, în schimb, a cererilor de rambursare în astfel de cazuri, în cazul în care aceste informații pot fi furnizate numai după termenul de 30 septembrie, Federală Germania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 170 și 171 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , precum și în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare2 ;

obligarea Republicii Federale Germania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea cererii sale, Comisia Europeană invocă următoarele trei motive:

1. Primul motiv - încălcarea principiului neutralității TVA-ului

În opinia Comisiei Europene, Republica Federală Germania a încălcat principiul neutralității TVA-ului prevăzut la articolele 170 și 171 din Directiva 2006/112 și la articolul 5 din Directiva 2008/9, potrivit căruia atunci când se achiziționează bunuri și servicii, TVA-ul plătit în etapele operațiunilor din amonte trebuie regularizat în beneficiul persoanei impozabile.

Comisia consideră că principiul neutralității TVA-ului necesită admiterea tuturor cererilor de rambursare care îndeplinesc cerințele de fond. În cazul în care există îndoieli cu privire la îndeplinirea condițiilor de fond pentru rambursare, cererile de rambursare în temeiul articolului 5, coroborat cu articolul 21 primul paragraf prima teză din Directiva 2008 nu vor putea, în opina sa, să fie respinse decât dacă nu s-a dat curs cererilor de informații adresate de statul membru de rambursare, în temeiul articolului 20 din această directivă.

2. Al doilea motiv - încălcarea principiului efectivității dreptului la rambursare a TVA

Potrivit Comisiei Europene, interpretarea articolului 20 alineatul (1) din Directiva 2008/9 susținută de Republica Federală Germania împiedică exercitarea efectivă a dreptului de rambursare a TVA-ului de către persoane impozabile care nu sunt stabilite în statul membru de rambursare. Practica administrativă a autorităților fiscale germane aduce astfel atingere, în opinia sa, drepturilor respectivelor persoane impozabile consacrate la articolele 170 și 171 din Directiva 2006/112 și la articolul 5 din Directiva 2008/9.

Comisia Europeană consideră că efectul util al Directivelor 2006/112 și 2008/9 impune realizarea drepturilor de rambursare a TVA-ului existente în mod efectiv pentru a respecta cât mai mult posibil principiul neutralității. Scopul reglementării este, în opinia sa, de a se garanta ca, atunci când se achiziționează bunuri și servicii, TVA-ul plătit în etapele operațiunilor efectuate în amonte să fie pe deplin regularizat și să se creeze astfel condiții de concurență echitabile pentru toate persoanele impozabile, inclusiv în cazul operațiunilor transfrontaliere. Comisia Europeană consideră că trebuie, în acest sens, să fie luate toate măsurile administrative adecvate prevăzute de directivă pentru a pune în aplicare drepturile la rambursarea TVA-ului.

3. Al treilea motiv - încălcarea principiului încrederii legitime

Potrivit Comisiei Europene, refuzul sistematic al Republicii Federale Germania de a solicita informații suplimentare și elemente de probă conform articolului 20 alineatul (1) din Directiva 2008/9 este contrar principiului încrederii legitime. În opinia sa, după primirea confirmării de primire a cererii de rambursare, orice persoană impozabilă trebuie să se poată aștepta ca cererea să fie procesată în conformitate cu dispozițiile directivei menționate. Comisia Europeană consideră că, în caz contrar, există o încălcare a încrederii legitime a persoanei impozabile că cererea sa va fi tratată în conformitate cu legea.

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Editie specială, 09/vol. 3, p. 7.

2     JO 2008, L 44, p. 23.