Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 25 września 2018 r. w sprawie T-365/18, Michal Harvilik – HYDRA / Republika Czeska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, wniesione w dniu 7 grudnia 2018 r. przez Michala Harvilika – HYDRA

(Sprawa C-768/18 P)

Język postępowania: słowacki

Strony

Wnoszący odwołanie: Michal Harvilik – HYDRA (przedstawiciel: adwokat A. Wagner)

Druga strona postępowania: Republika Czeska, Europejski Trybunał Praw Człowieka

Postanowieniem z dnia 19 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________