Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Torino (Италия), постъпило на 11 април 2019 г. — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Дело C-299/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale ordinario di Torino

Страни в главното производство

Ищец: Techbau SpA

Ответник: Azienda Sanitaria Locale AL

Преюдициален въпрос

Съдът на Европейския съюз да установи допуска ли член 2, параграф 1 от Директива 2000/35/ЕО1 национална правна уредба, като член 2, параграф 1, буква а) от Законодателен декрет № 231 от 9 октомври 2002 г., която изключва от понятието „търговска сделка“ — разбирано като поръчка, която „включва изключително или предимно доставка на стоки или услуги срещу заплащане на цена“, и следователно от приложното си поле — поръчка за възлагане на строителство, независимо дали обществено или частно, и по-специално обществена поръчка за строителство по смисъла на Директива 93/37/ЕИО2 .

____________

1     Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (ОВ L 200, 2000 г., стр. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 226).

2     Директива 93/37/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (ОВ 1993, L 199, стр. 54).