Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale ordinario di Torino (Italien) den 11. april 2019 – Techbau SpA mod Azienda Sanitaria Locale AL

(Sag C-299/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale ordinario di Torino

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Techbau SpA

Sagsøgt: Azienda Sanitaria Locale AL

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 2, nr. 1), i direktiv 2000/35/EF 1 til hinder for en national bestemmelse som artikel 2, stk. 1, litra a), i lovdekret nr. 231 af 9. oktober 2002, der udelukker kontrakter vedrørende udførelse af bygge- og anlægsarbejder, såvel offentlige som private, og navnlig offentlige bygge- og anlægskontrakter som omhandlet i direktiv 93/37/EØF 2 fra begrebet »handelstransaktion« – forstået som en transaktion, som »udelukkende eller fortrinsvis indebærer levering af varer eller tjenester mod vederlag« – og dermed fra dets anvendelsesområde?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29.6.2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EFT 2000, L 200, s. 35).

2     Rådets direktiv 93/37/EØF af 14.6.1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT 1993, L 199, s. 54).