Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Torino (Italia) on esittänyt 11.4.2019 – Techbau SpA v. Azienda Sanitaria Locale AL

(asia C-299/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Torino (Italia)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Techbau SpA

Vastaaja: Azienda Sanitaria Locale AL

Ennakkoratkaisukysymys

Euroopan unionin tuomioistuinta pyydetään lausumaan, onko direktiivin 2000/35/EY1 2 artiklan 1 kohta esteenä 9.10.2002 annetun asetuksen nro 231 2 §:n 1 momentin a kohdan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla ”kaupallisen liiketoimen” – jolla tarkoitetaan sopimuksia, jotka johtavat yksinomaisesti tai pääasiallisesti tavaroiden toimittamiseen tai palvelujen suorittamiseen korvausta vastaanˮ – käsitteen ja siten mainitun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jätetään – julkisia tai yksityisiä – rakennusurakoita koskevat sopimukset ja erityisesti direktiivissä 93/37/ETY2 tarkoitetut julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset.

____________

1 Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY (EYVL 2000, L 200, s. 35).

2 Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/37/ETY (EYVL 1993, L 199, s. 54).