Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Tribunale ordinario di Torino (Italija) – Techbau SpA protiv Azienda Sanitaria Locale AL

(predmet C-299/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale ordinario di Torino

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Techbau SpA

Tuženik: Azienda Sanitaria Locale AL

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 2. stavku 1. Direktive 2000/35/EZ1 nacionalni propis kao što je članak 2. stavak 1. točka (a) Zakonodavne uredbe br. 231 od 9. listopada 2002., koji isključuje iz pojma „poslovna transakcija” – shvaćenog kao ugovori koji „isključivo ili pretežno uključuju isporuku robe ili pružanje usluga u zamjenu za plaćanje cijene” – pa time i iz svojeg područja primjene, ugovor o nabavi djela, neovisno o tome je li javni ili privatni, i posebno javnu nabavu radova u smislu Direktive 93/37/EEZ2 ?

____________

1     Direktiva 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL 2000., L 200, str. 35.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 3., str. 3.)

2     Direktiva Vijeća 93/37/EEZ od 14. lipnja 1993. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima (SL 1993., L 199, str. 54.)