Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. aprīlī iesniedza Tribunale ordinario di Torino (Itālija) – Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Lieta C-299/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Torino

Pamatlietas puses

Prasītāja: Techbau SpA

Atbildētāja: Azienda Sanitaria Locale AL

Prejudiciālais jautājums

Eiropas Savienības Tiesa tiek lūgta atbildēt, vai Direktīvas 2000/35/EK 1 2. panta 1. punktam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā 2002. gada 9. oktobra Leģislatīvā dekrēta Nr. 231 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kas no “komercdarījuma” jēdziena – ko saprot kā darījumus, kuri “tikai vai galvenokārt izraisa preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību” – un tātad no savas piemērošanas jomas izslēdz uzņēmuma līgumu, gan publisku, gan privātu, un, konkrēti, publiskus būvdarbu līgumus Direktīvas 93/37/EEK izpratnē 2 ?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/35/EK (2000. gada 29. jūnijs) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV 2000, L 200, 35. lpp.).

2 Padomes Direktīva 93/37/EEK (1993. gada 14. jūnijs) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV 1993, L 199, 54. lpp.).