Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale ordinario di Torino (Italië) op 11 april 2019 – Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL

(Zaak C-299/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale ordinario di Torino

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Techbau SpA

Verwerende partij: Azienda Sanitaria Locale AL

Prejudiciële vraag

Staat artikel 2, lid 1, van richtlijn 2000/35/EG1 in de weg aan een nationale bepaling als artikel 2, lid 1, onder a), van decreto legislativo nr. 231 van 9 oktober 2002, die opdrachten voor de uitvoering van werken, van openbare dan wel particuliere aard, en inzonderheid overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken in de zin van richtlijn 93/37/EEG2 , uitsluit van het begrip „handelstransacties” – gedefinieerd als opdrachten die „uitsluitend of in hoofdzaak betrekking hebben op de levering van goederen of de verrichting van diensten tegen vergoeding” – en dus van de eigen werkingssfeer?

____________

1 Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB 2000, L 200, blz. 35).

2 Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PB 1993, L 199, blz. 54).