Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 11. apríla 2019 – Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(vec C-299/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Torino

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Techbau SpA

Žalovaná: Azienda Sanitaria Locale AL

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 2 ods. 1 smernice 2000/35/ES1 vnútroštátnej právnej úprave, akou je článok 2 ods. 1 písm. a) legislatívneho dekrétu č. 231 z 9. októbra 2002, ktorý vylučuje z pojmu „obchodná transakcia“ – chápaná ako zmluvy, „ktoré vedú výlučne alebo prevažne k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu“ – a teda zo svojej pôsobnosti zmluvu o dielo, bez ohľadu na to, či ide o verejné obstarávanie alebo súkromné a konkrétne verejné obstarávanie prác podľa smernice 93/37/EHS2 ?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. ES L 200, 2000, s. 35; Mim. vyd. 17/001, s. 226).

2 Smernica Rady 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác (Ú. v. ES L 199, 1993, s. 54; Mim. vyd. 06/002, s. 163).