Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale ordinario di Torino (Italien) den 11 april 2019 – Techbau SpA mot Azienda Sanitaria Locale AL

(Mål C-299/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Torino

Parter i det nationella målet

Klagande: Techbau SpA

Motpart: Azienda Sanitaria Locale AL

Tolkningsfråga

Utgör artikel 2.1 a i direktiv 2000/35/EG1 hinder för nationella bestämmelser, såsom artikel 2.1 a i lagstiftningsdekret nr 231 av den 9 oktober 2002, som utesluter byggentreprenadkontrakt, både offentliga och privata sådana, och i synnerhet sådana offentliga byggentreprenadkontrakt som avses i direktiv 93/37/EEG2 , från begreppet ”handelstransaktion” – i betydelsen avtal som ”uteslutande eller huvudsakligen leder till leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster mot ersättning” – och därmed utesluter sådana kontrakt från bestämmelsens tillämpningsområde?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EGT L 200, 2000, s. 35).

2 Rådets direktiv 93/37/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader (EGT L 199, 1993, s. 54).