Language of document :

A Nejvyšší správní soud (Cseh Köztársaság) által 2019. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BONVER WIN, a. s. kontra Ministerstvo financí

(C-311/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší správní soud

Az alapeljárás felei

Felperes: BONVER WIN, a. s.

Alperes: Ministerstvo financí

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandó-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke és az azt követő cikkek arra a nemzeti jogszabályra (általános hatályú önkormányzati rendeletre), amely egy önkormányzat egy részén megtilt egy bizonyos szolgáltatást, egyszerűen azért, mert az említett jogszabállyal érintett szolgáltatók ügyfeleinek némelyike esetlegesen vagy ténylegesen valamely más európai uniós tagállamból származik?

Ha igen, önmagában a más tagállamból származó ügyfelek esetleges jelenlétére vonatkozó állítás elegendő-e ahhoz, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikke alkalmazhatóvá váljon, vagy a szolgáltató köteles bizonyítani, hogy a más tagállamból származó ügyfeleknek ténylegesen szolgáltatást nyújt?

Az első kérdésre adandó válasz szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy:

a szolgáltatásnyújtás szabadságának potenciális korlátozása mind földrajzilag, mind pedig tartalmilag jelentősen korlátozott (a de minimis kivétel potenciális alkalmazhatósága);

nem tűnik úgy, mintha a nemzeti szabályozás de jure vagy de facto eltérően szabályozná egyrészt az elsősorban az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai részére szolgáltatást nyújtó jogalanyok, másrészt a hazai klientúrára összpontosító jogalanyok helyzetét?

____________