Language of document :

2019 m. balandžio 16 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BONVER WIN, a. s. / Ministerstvo financí

(Byla C-311/19)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: BONVER WIN, a. s.

Atsakovė: Ministerstvo financí

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir paskesni straipsniai turėtų būti taikomi nacionalinės teisės aktui (visuotinai privalomam savivaldybės potvarkiui), kuriuo draudžiama teikti tam tikrą paslaugą dalyje savivaldybės, vien dėl to, kad kai kurie paslaugos teikėjo, kuriam taikomas tas teisės aktas, klientai gali būti ar yra iš kitos ES valstybės narės?

Jei taip, ar siekiant taikyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 ir paskesnius straipsnius pakanka vien tvirtinimo apie galimą klientų iš kitos valstybės narės buvimą, ar vis dėlto paslaugos teikėjas privalo įrodyti, kad jis iš tikrųjų teikė paslaugas klientams iš kitų valstybių narių?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi reikšmės tai, kad:

a)    galimas laisvės teikti paslaugas apribojimas yra labai nedidelis tiek geografiškai, tiek materialiai (potencialus de minimis išimties taikymas);

b)    nėra akivaizdu, kad nacionalinės teisės aktu teisiškai ar faktiškai būtų skirtingai reglamentuojama subjektų, kurie teikia paslaugas daugiausia kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, ir subjektų, kurie orientuojasi į vietinius klientus, situacija?

____________