Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. aprīlī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

(Lieta C-311/19)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: BONVER WIN, a. s.

Atbildētājs: Ministerstvo financí

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. un nākamie panti ir piemērojami valsts tiesību aktiem (saistošs vispārpiemērojams tiesību akts pašvaldības dekrēta veidā), kuros ir aizliegts konkrēts pakalpojums vienā pašvaldības daļā, tikai tādēļ, ka daži no pakalpojuma sniedzēja klientiem, uz kuriem attiecas šie tiesību akti, var būt no vai ir no citas Eiropas Savienības dalībvalsts?

Ja tā, vai vienkāršs apgalvojums par klientu no citas dalībvalsts iespējamo esamību ir pietiekams, lai varētu piemērot LESD 56. pantu, vai arī pakalpojuma sniedzējam ir jāpierāda faktiskā pakalpojuma sniegšana klientiem, kuri ir no citas dalībvalsts?

Vai, atbildot uz pirmo jautājumu, ir nozīme, ka:

iespējamais pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums gan ģeogrāfiski, gan pēc būtības ir ievērojami ierobežots (de minimis izņēmuma iespējama piemērošana);

nešķiet, ka valsts tiesību akti juridiski vai faktiski atšķirīgi reglamentē to pakalpojumu sniedzēju situāciju, kuri sniedz pakalpojumus galvenokārt citu Savienības dalībvalstu pilsoņiem, no vienas puses, un to pakalpojumu sniedzēju situāciju, kas koncentrējas uz vietējo klientu loku, no otras puses?

____________