Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 16. apríla 2019 – BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

(vec C-311/19)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: BONVER WIN, a. s.

Žalovaný: Ministerstvo financí

Prejudiciálne otázky

Použije sa článok 56 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie na vnútroštátny právny predpis (všeobecne záväzné nariadenie obce), ktorý v časti jednej obce zakazuje určitú službu len preto, že časť zákazníkov poskytovateľa služby dotknutého týmto predpisom môže pochádzať alebo pochádza z iného členského štátu Európskej únie?

Ak áno, stačí na uplatniteľnosť článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie samotné tvrdenie možnosti prítomnosti zákazníkov z iného členského štátu, alebo je poskytovateľ služby povinný preukázať skutočné poskytovanie služieb zákazníkom pochádzajúcim z iných členských štátov?

Je pre odpoveď na prvú položenú otázku akokoľvek relevantné, že:

Potenciálne obmedzenie slobody poskytovať služby je výrazne limitované a to ako geograficky, tak aj vecne (potenciálna uplatniteľnosť výnimky de minimis);

Nezdá sa, že by vnútroštátny právny predpis upravoval odlišným spôsobom, právne alebo fakticky, postavenie subjektov poskytujúcich služby predovšetkým občanom iných členských štátov Európskej únie na jednej strane a subjektov zameriavajúcich sa na domácu klientelu na druhej strane?

____________