Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 16 april 2019 – BONVER WIN, a. s. mot Ministerstvo financí

(Mål C-311/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Klagande: BONVER WIN, a. s.

Motpart: Ministerstvo financí

Tolkningsfrågor

Är artikel 56 och följande artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) tillämpliga på nationell lagstiftning (en tvingande rättsakt med allmän giltighet i form av ett kommunalt dekret) som förbjuder en viss tjänst i en del av en kommun, endast av det skälet att vissa av en tjänsteleverantörs kunder som påverkas av nämnda lagstiftning kan komma från eller faktiskt kommer från en annan medlemsstat i unionen?

För det fall att denna fråga ska besvaras jakande: Är blotta påståendet att det kan finnas kunder från en annan medlemsstat tillräckligt för att artikel 56 FEUF ska vara tillämplig, eller är tjänsteleverantören skyldig att styrka att denne faktiskt har tillhandhållit tjänster till kunder som kommer från andra medlemsstater?

Har det någon betydelse för svaret på den första frågan att:

(a)    den eventuella inskränkningen av friheten att tillhandahålla tjänster i hög grad är begränsad i både geografiskt och materiellt hänseende (eventuell tillämpning av ett de minimis-undantag),

(b)    det inte framstår som att den nationella lagstiftningen, varken rättsligt eller faktiskt, innebär en skillnad i regleringen av ställningen hos näringsidkare som tillhandahåller tjänster huvudsakligen till medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen å ena sidan, och näringsidkare som fokuserar på en inhemsk kundkrets å andra sidan?

____________