Language of document :

Жалба, подадена на 24 април 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 14 февруари 2019 г. по съединени дела Т-131/16 и Т-263/16, Белгия и Magnetrol International/Комисия

(Дело C-337/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: P.J. Loewenthal, F. Tomat)

Други страни в производството: Кралство Белгия, Magnetrol International, Ирландия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (седми разширен състав) от 14 февруари 2019 г. по съединени дела T-131/16 и T-263/16, Белгия и Magnetrol International/Комисия, EU:T:2019:91, доколкото с него се приема, че Решение на Комисията (EС) 2016/16991 от 11 януари 2016 година относно схемата за държавна помощ във връзка с освобождаването от данък на свръхпечалбата SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), прилагана от Белгия, квалифицира неправилно схемата на „свръхпечалба“ като схема по смисъла на член 1, буква г) от Регламент 2015/15892 ,

да върне делото на Общия съд за разглеждане на основанията, които не са били преценени, и

да не се произнася по съдебните разноски в производствата пред първата инстанция и по обжалването.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че практиката на предварителните данъчни становища относно „свръхпечалбата“, прилагана от Белгия между 2004 и 2014 г. е квалифицирана неправилно като схема по смисъла на член 1, буква г) от Регламент 2015/1589.

Общият съд е тълкувал неправилно първото условие по член 1, буква г) и е изопачил съображения 94—110 от обжалваното решение, като е заключил, че Комисията е приела, че само законовите актове, посочени в съображение 99 представляват основанието на схемата на „свръхпечалбата“.

Общият съд е тълкувал неправилно второто условие по член 1, буква г) и е изопачил съображения 100—108 от обжалваното решение, като е заключил, че прилагането на освобождаването на „свръхпечалбата“ изисква приемането на допълнителни мерки за изпълнение.

Общият съд е тълкувал неправилно третото условие по член 1, буква г) и е изопачил съображения 66, 102, 103, 109, 139 и 140 от обжалваното решение, като е приел, че е необходимо прилагането на допълнителни мерки за изпълнение, за да се определят бенефициерите на освобождаването на „свръхпечалбата“.

Накрая, Общият съд е нарушил разума на закона, отразен в член 1, буква г), като е приел, че Комисията погрешно е квалифицирала схемата на „свръхпечалбата“ като схема по смисъла на тази разпоредба.

____________

1 ОВ L 260, 2016 г., стр. 61.

2 Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 2015 г., стр. 9).