Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. dubna 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 14. února 2019 ve spojených věcech T-131/16 a T-263/16, Belgie a Magnetrol International v. Komise

(Věc C-337/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: P.J. Loewenthal, F. Tomat, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Belgické království, Magnetrol International, Irsko

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) ze dne 14. února 2019 ve spojených věcech T-131/16 a T-263/16, Belgie a Magnetrol International v. Komise (EU:T:2019:91), v rozsahu, v němž je v něm konstatováno, že v rozhodnutí Komise (EU) 2016/16991 ze dne 11. ledna 2016 o režimu státní podpory v podobě zdanění nadměrného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) provedeném Belgií byl systém týkající se „nadměrného zisku“ nesprávně klasifikován jako režim ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení 2015/15892 ;

vrátil věc Tribunálu k novému posouzení žalobních důvodů, kterými se dosud nezabýval a

rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni a nákladech řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že bylo chybné klasifikovat praxi zdanění „nadměrného zisku“ prováděnou Belgií v letech 2004 až 2014 jako režim ve smyslu čl. 1 písm. d) nařízení 2015/1589.

Tribunál nesprávně vyložil první podmínku čl. 1 písm. d) a zkreslil body 94 až 110 odůvodnění napadeného rozhodnutí, když dovodil, že Komise považovala za základ režimu „nadměrného zisku“ pouze legislativní akty vyjmenované v bodě 99 odůvodnění.

Tribunál nesprávně vyložil druhou podmínku čl. 1 písm. d) a zkreslil body 100 až 108 odůvodnění napadeného rozhodnutí, když dovodil, že osvobození „nadměrného zisku“ od daně vyžaduje přijetí dalších prováděcích opatření.

Tribunál nesprávně vyložil třetí podmínku čl. 1 písm. d) a zkreslil body 66, 102, 103, 109, 139 a 140 odůvodnění napadeného rozhodnutí, když dovodil, že za účelem vymezení příjemců osvobození „nadměrného zisku“ od daně jsou nezbytná další prováděcí opatření.

Tribunál konečně nezohlednil ratio legis čl. 1 písm. d), když dovodil, že Komise nesprávně klasifikovala systém týkající se „nadměrného zisku“ jako režim ve smyslu tohoto ustanovení.

____________

1 Úř. věst. 2016, L 260, s. 61.

2 Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. 2015, L 248, s. 9).