Language of document :

Euroopa Komisjoni 24. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 14. veebruari 2019. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjadesT-131/16 ja T-263/16: Belgia ja Magnetrol International versus komisjon

(kohtuasi C-337/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: P.J. Loewenthal, F. Tomat)

Teised menetlusosalised: Belgia Kuningriik, Magnetrol International, Iirimaa

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu (seitsmes koda laiendatud koosseisus) 14. veebruari 2019. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-131/16 ja T-263/16: Belgia ja Magnetrol International versus komisjon (EU:T:2019:91) osas, milles otsustati, et komisjoni 11.jaanuari 2016. aasta otsuses (EL) 2016/16991 ülemäärase kasumi maksuvabastust käsitleva riigiabikava SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) kohta, mida rakendas Belgia, oli ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteem ekslikult liigitatud abikavaks määruse 2015/15892 artikli 1 punkti d tähenduses.

suunata asja tagasi Üldkohtusse, et vaadataks läbi nõuded, mida ei analüüsitud, ja

teha otsus apellatsiooni- ja esimese astme menetluse kohtukulude jaotuse kohta hiljem.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, asudes seisukohale, et ekslik oli liigitada ülemäärase kasumi maksuvabastuse kord, mida Belgia kohaldas aastatel 2004-14, abikavaks määruse 2015/1589 artikli 1 punkti d tähenduses

Üldkohus tõlgendas vääralt artikli 1 punktis d nimetatud esimest tingimust ja vaidlustatud otsuse põhjendusi 94-110, kui ta järeldas, et komisjon võttis ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteemi alusena arvesse üksnes põhjenduses 99 loetletud õigusakte.

Üldkohus tõlgendas vääralt artikli 1 punktis d nimetatud teist tingimust ja vaidlustatud otsuse põhjendusi 100-108, kui ta järeldas, et ülemäärase kasumi maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks on täiendavate rakendusmeetmete võtmine.

Üldkohus tõlgendas vääralt artikli 1 punktis d nimetatud kolmandat tingimust ja vaidlustatud otsuse põhjendusi 66, 102, 103, 109, 139 ja 140, kui ta järeldas, et täiendavate rakendusmeetmete võtmine on vajalik ülemäärase kasumi maksuvabastusest kasu saajate määratlemiseks.

Lõpuks väidab apellant, et Üldkohus jättis tähelepanuta artikli 1 punktis d ratio legise, kui ta järeldas, et komisjon liigitas ekslikult ülemäärase kasumi maksuotsuste süsteemi abikavaks nimetatud sätte tähenduses.

____________

1 ELT 2016, L 260, lk 61.

2 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).