Language of document :

Odvolanie podané 24. apríla 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) zo 14. februára 2019 v spojených veciach T-131/16 a T-263/16, Belgicko a Magnetrol International/Komisia

(vec C-337/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: P.J. Loewenthal, F. Tomat, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Belgické kráľovstvo, Magnetrol International, Írsko

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) zo 14. februára 2019 v spojených veciach T-131/16 a T-263/16, Belgicko a Magnetrol International/Komisia, EÚ:T:2019:91, v rozsahu, v akom sa rozhodlo, že rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/16991 z 11. januára 2016 o schéme štátnej pomoci týkajúcej sa zdaňovania nadmerného zisku SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) vykonávanej Belgickom nesprávne klasifikuje schému „nadmerného zisku“ ako schému pomoci v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia 2015/15892 ,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby znovu prejednal návrhy, ktoré ešte neboli posúdené,

rozhodol, že o trovách prvostupňového aj odvolacieho konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že spôsob, akým Belgicko v rokoch 2004 až 2014 daňovo zaobchádzalo s „nadmerným ziskom“, sa nemal považovať za schému pomoci v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia 2015/1589.

Všeobecný súd si nesprávne vyložil prvú podmienku článku 1 písm. d) a skreslil odôvodnenia 94 až 110 napadnutého rozhodnutia, keď usúdil, že Komisia považovala za základ schémy pomoci „nadmerného zisku“ jedine legislatívne akty uvedené v odôvodnení 99 napadnutého rozhodnutia.

Všeobecný súd si nesprávne vyložil druhú podmienku článku 1 písm. d) a skreslil odôvodnenia 100 až 108 napadnutého rozhodnutia, keď usúdil, že udelenie výnimky z titulu „nadmerného zisku“ si vyžadovalo prijatie ďalších vykonávacích opatrení.

Všeobecný súd si nesprávne vyložil tretiu podmienku článku 1 písm. d) a skreslil odôvodnenia 66, 102, 103, 109, 139 a 140 napadnutého rozhodnutia, keď usúdil, že na vymedzenie príjemcov výnimky z titulu „nadmerného zisku“ bolo nevyhnutné prijať ďalšie vykonávacie opatrenia.

Všeobecný súd napokon nezohľadnil ratio legis článku 1 písm. d), keď usúdil, že Komisia nesprávne kvalifikovala schému „nadmerného zisku“ ako schému pomoci v zmysle tohto ustanovenia.

____________

1 Ú. v. EÚ L 260, 2016, s. 1

2 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).