Language of document :

Överklagande ingett den 24 april 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 14 februari 2019 i mål T-131/16 och T-263/16, Belgien och Magnetrol International mot kommissionen

(Mål C-337/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: P.J. Loewenthal, F. Tomat)

Övriga parter i målet: Konungariket Belgien, Magnetrol International, Irland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen, utökad sammansättning) meddelade den 14 februari 2019 i de förenade målen T-131/16 och T-263/16, Belgien och Magnetrol International mot kommissionen, EU:T:2019:91, i den del det däri fastställdes att i kommissionens beslut (EU) 2016/16991 av den 11 januari 2016 om den statliga stödordning för skattelättnader vid överskjutande vinst SA.37667 (2015/C) (f.d. 2015/NN) som Belgien har genomfört, klassificerades systemet för ”överskjutande vinst” felaktigt som en stödordning i den mening som avses i artikel 1 d i förordning 2015/15892 ,

återförvisa målet till tribunalen för förnyad handläggning av de yrkanden som inte har prövats,

besluta att frågan om rättegångskostnader avseende förfarandet i första instans och överklagandet ska anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den fann att den praxis för beskattning av ”överskjutande vinst” som tillämpats av Belgien från 2004 till 2014, oriktigt klassificerats som en stödordning i den mening som avses i artikel 1 d i förordning 2015/1589.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av det första villkoret i artikel 1 d och missuppfattade skäl 94–110 i det angripna beslutet då den fann att kommissionen ansåg att endast de rättsakter som angavs i skäl 99 utgjorde grunden för systemet för ”överskjutande vinst”.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av det andra villkoret i artikel 1 d och missuppfattade skäl 100–108 i det angripna beslutet då den fann att för att kunna omfattas av undantaget avseende ”överskjutande vinst” krävdes att ytterligare genomförandeåtgärder vidtogs.

Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av det tredje villkoret i artikel 1 d och missuppfattade skäl 66, 102, 103, 109, 139 och 140 i det angripna beslutet då den fann att ytterligare genomförandeåtgärder krävdes för att kunna definiera mottagarna av undantaget avseende ”överskjutande vinst”.

Tribunalen underlät att beakta ratio legis för artikel 1 d då den fann att kommissionen felaktigt klassificerat systemet för ”överskjutande vinst” som en stödordning i den mening som avses i den bestämmelsen.

____________

1 EUT L 260, 2016 s. 61.

2 Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9).