Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 27 февруари 2019 г. — MG, NH/Germanwings GmbH

(Дело C-190/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищци: MG, NH

Ответник: Germanwings GmbH

Преюдициален въпрос

Налице ли е право на обезщетение по член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 и тогава когато поради относително незначително закъснение при пристигането пътникът не е могъл да пристигне навреме за директно свързващ полет и поради това се е стигнало до закъснение от три часа или повече при достигане на крайния пункт на пристигане, като двата полета обаче са осъществени от различни въздушни превозвачи и потвърждението на резервацията е издадено от туристическа агенция, която комбинира полетите за клиентите си?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).