Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 27. února 2019 – MG, NH v. Germanwings GmbH

(Věc C-190/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobci: MG, NH

Žalovaná: Germanwings GmbH

Předběžná otázka

Může nárok na náhradu škody podle článku 7 nařízení (ES) č. 261/20041 vzniknout i tehdy, pokud cestující nestihne z důvodu relativně malého zpoždění na příletu přímo navazující let, což má za následek více než tříhodinové zpoždění v cílovém místě určení, avšak každý z obou letů byl provozován jiným leteckým dopravcem a rezervaci potvrdil provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy, který naplánoval všechny lety pro svého zákazníka?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).