Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 27. februára 2019 – MG, NH/Germanwings GmbH

(vec C-190/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: MG, NH

Žalovaná: Germanwings GmbH

Prejudiciálna otázka

Môže vzniknúť právo na náhradu podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 261/20041 aj vtedy, ak cestujúci kvôli relatívne malému meškaniu pri prílete nestihne priamy prípojný let, v dôsledku čoho sa príchod do cieľového miesta omešká minimálne o tri hodiny, avšak oba lety uskutočnili rôzni prevádzkujúci leteckí dopravcovia a rezerváciu potvrdila cestovná kancelária, ktorá pre svojich zákazníkov pripravila predmetné lety?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).