Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 27 februari 2019 – MG och NH mot Germanwings GmbH

(Mål C-190/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Sökande: MG och NH

Svarande: Germanwings GmbH

Tolkningsfråga

Kan rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordning nr 261/20041 också föreligga när en passagerare missar en direkt anslutande flygning på grund av en relativt liten försening i förhållande till den planerade ankomsttiden, vilket orsakar en försening på drygt tre timmar till den slutliga bestämmelseorten, när de båda flygningarna utförts av olika lufttrafikföretag och bokningsbekräftelsen skickats av ett resebolag som sammanställt flygningarna för sina kunder?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).