Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. dubna 2019 Souruh SA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 28. února 2019 ve věci T-440/16, Souruh v. Rada

(Věc C-350/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Souruh SA (zástupce: E. Ruchat, avocat)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Rozhodnout, že projednávaný kasační opravný prostředek je přípustný a opodstatněný;

z toho důvodu zrušit rozsudek ze dne 28. února 2019 (T-440/16).

A ve věci nově rozhodnout tak, že:

rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 20161 a na něj navazující prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně, se zrušují;

Radě se ukládá náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka tři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení v rozsahu, v němž Tribunál porušil právo navrhovatelky zakotvené v článku 41 Listiny základních práv být slyšena před přijetím nových omezujících opatření.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a zkreslení skutkového stavu v rozsahu, v němž Tribunál nezohlednil články předložené navrhovatelkou na podporu její žaloby na neplatnost, aby prokázala, že nepodporuje syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení v rozsahu, v němž Tribunál nerozhodl o protiprávnosti ustanovení 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP, která stanoví, že příslušnost k rodině Al-Asáda nebo rodině Maklúfů je autonomní kritérium odůvodňující uložení sankcí, které zároveň přenáší důkazní břemeno.

____________

1     Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 125).