Language of document :

Appel iværksat den 29. april 2019 af Souruh SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 28. februar 2019 i sag T-440/16, Souruh mod Rådet

(Sag C-350/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Souruh SA (ved avocat E. Ruchat)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og appellanten gives medhold.

Følgelig ophæves dom af 28. februar 2019 (T-440/16).

Der træffes en ny afgørelse med følgende indhold:

Afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 1 samt de efterfølgende foranstaltninger til gennemførelse heraf annulleres, for så vidt som de angår appellanten.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen anført tre anbringender.

Med det første anbringende gøres det gældende, at Retten har begået en retlig fejl, idet den har tilsidesat appellantens ret, som fastsat i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, til at blive hørt forud for vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at Retten har begået en retlig fejl og gengivet de faktiske omstændigheder urigtigt, idet den så bort fra de artikler, som appellanten fremlagde til støtte for annullationssøgsmålet med henblik på at bevise, at appellanten ikke ydede støtte til det syriske regime.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at Retten har begået en retlig fejl, idet den har ikke fastslået, at det var ulovligt at vedtage bestemmelse 27 og 28 i afgørelse 2013/255/FUSP, i henhold til hvilke tilhørsforholdet til Al-Assadfamilien eller Makhlouffamilien udgør et selvstændigt kriterium, som begrunder, at der pålægges sanktioner, idet bevisbyrden vendes om i samme anledning.

____________

1     Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27.5.2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2016, L 141, s. 125).