Language of document :

Souruh SA 29. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 28. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-440/16: Souruh versus nõukogu

(kohtuasi C-350/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Souruh SA (esindaja: advokaat E. Ruchat)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tunnistada käesolev apellatsioonikaebus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu tühistada 28. veebruari 2019. aasta kohtuotsus (T-440/16).

Teha uus otsus, millega:

tühistada 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/8501 ja selle hilisemad rakendusaktid apellanti puudutavas osas;

mõista käesoleva kohtumenetluse kulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

Esimene väide puudutab õigusnormi rikkumist seetõttu, et Üldkohus rikkus põhiõiguste harta artiklist 41 tulenevat apellandi õigust olla enne uute piiravate meetmete võtmist uuesti ära kuulatud.

Teine väide puudutab õigusnormi rikkumist ja faktide moonutamist, kuna Üldkohus jättis tähelepanuta artiklid, mis apellant oma tühistamishagi põhjendamiseks esitas, tõendamaks, et ta ei toeta Süüria režiimi.

Kolmas väide puudutab õigusnormi rikkumist seetõttu, et Üldkohus ei tunnistanud õigusvastasteks otsuse (ÜVJP) 2013/255 punkte 27 ja 28, mille kohaselt on perekonda Al-Assad või perekonda Makhlouf kuulumine sõltumatu kriteerium, mis põhjendab sanktsioonide kehtestamist, pöörates samas ka ümber tõendamiskoormise.

____________

1 Nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT 2016, L 141, lk 125).