Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie T-440/16, Souruh / Rada, wniesione w dniu 29 kwietnia 2019 r. przez Souruh SA

(Sprawa C-350/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnosząca odwołanie: Souruh SA (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącej odwołanie

stwierdzenie, że niniejsze odwołanie jest dopuszczalne i zasadne;

w konsekwencji, uchylenie wyroku z dnia 28 lutego 2019 r. (T-440/16).

Wydanie nowego rozstrzygnięcia, w którym:

stwierdzona zostanie nieważność decyzji (WPZiB) 2016/850 z dnia 27 maja 2016 r.1 i późniejszych aktów wykonawczych do niej w zakresie, w jakim dotyczą one wnoszącej odwołanie;

Rada zostanie obciążona kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnosząca je podnosi trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia prawa, ponieważ Sąd naruszył zapisane w art. 41 karty praw podstawowych prawo wnoszącej odwołanie do bycia wysłuchaną przed przyjęciem nowych środków ograniczających.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia prawa i przeinaczenia okoliczności faktycznych, ponieważ Sąd nie uwzględnił artykułów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie na poparcie jej skargi o stwierdzenie nieważności w celu wykazania, że nie poparła ona reżimu syryjskiego.

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia prawa w zakresie, w jakim Sąd nie stwierdził niezgodności z prawem przepisów 27 i 28 decyzji 2013/255/WPZiB, zgodnie z którymi przynależność do rodziny Al-Assad lub rodziny Makhlouf stanowi autonomiczne kryterium uzasadniające nałożenie sankcji, zmieniając tym samym ciężar dowodu.

____________

1 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/850 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2016, L 141, s. 125).