Language of document :

Жалба, подадена на 3 април 2019 г. от Andrew Clarke срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 март 2019 г. по дело T-731/18, Clarke/Комисия

(Дело C-284/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Andrew Clarke (представител: E. Lock, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да върне делото на Общия съд за разглеждане на иска при съобразяване с направените от Съда изводи,

да разпореди, не по-късно от 12 април 2019 г. (или друга дата, до която посоченият в член 50 ДФЕС срок може да бъде удължен)

а)    Общият съд да разгледа този иск в срок и по начин, позволяващ постановяването на неговото окончателно съдебно решение по иска,

б)    като временна мярка, Комисията да издаде мотивирано становище на Обединеното кралство с позицията си относно нарушенията на правото на Съюза, която може да се изведе от писмото ѝ до жалбоподателя от 25 октомври 2018 г.,

да определи, че страните имат право да сезират Общия съд и с други искания, ако е необходимо,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят изтъква едно правно основание:

В определението си от 25 март 2019 г., Общият съд погрешно е изтълкувал искането на жалбоподателя и неправилно е определил, че той не е активно легитимиран да подаде иска, както и че Общият съд не е компетентен да разгледа иска.

Жалбоподателят не е искал Комисията да започне производство срещу Обединеното кралство. Поискана е отмяна на две решения на Комисията, едното, от които е неправилно посочено от Общия съд. Поради това, съдебната практика, на която се позовава Общият съд, или не е в подкрепа на изводите, за които е изтъкната, или е ирелевантна. Жалбоподателят има право да подаде иск за отмяна на тези решения, тъй като те са адресирани до него и/или го засягат пряко и лично. Освен това, в условията на алтернативност, жалбоподателят има право да поиска установяване на неправомерно бездействие на основание член 265 ДФЕС за това, че Комисията не е предприела необходимите действия да издаде мотивирано становище на Обединеното кралство, произтичащо от законовото ѝ задължение да го направи съгласно първата част на член 258 ДФЕС, като се има предвид мълчаливо приетото във второто от тези решения относно правото ѝ на свободна преценка по втората част на член 265 ДФЕС, че Обединеното кралство е нарушило правото на Съюза. Поради това, мотивираното становище следва да бъде адресирано и до жалбоподателя и/или да го засяга пряко и лично. Жалбоподателят има право и да поиска разпореждане или временни мерки във връзка с иска си на основание член 265 ДФЕС.

____________