Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. dubna 2019 Andrew Clarkem proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. března 2019 ve věci T-731/18, Clarke v. Komise

(Věc C-284/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Andrew Clarke (zástupce: E. Lock, solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vrátil věc zpět k posouzení Tribunálu, který zohlední závěry Soudního dvora,

rozhodl, že nejpozději do 12. dubna 2019 (nebo jiného data, do něhož může být prodloužena lhůta podle článku 50 SFEU)

se bude Tribunál tímto návrhem zabývat podle časového rozvrhu a takovým způsobem, aby byl schopen vydat konečný rozsudek;

Komise učiní dočasné opatření spočívající v tom, že zašle Spojenému království odůvodněné stanovisko, v němž bude vyložen její názor na porušení unijního práva, který lze dovozovat z jejího dopisu navrhovateli ze dne 25. října 2018;

rozhodl, že účastníci řízení se mohou případně obrátit na Tribunál za účelem získání dalších pokynů;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje na podporu kasačního opravného prostředku jeden důvod:

Tribunál v usnesení ze dne 25. března 2019 nesprávně pochopil, čeho se žalobce svým návrhem domáhá, chybně konstatoval, že žalobce takový návrh nemůže podat a že Tribunál nemá pravomoc rozhodnout v souladu s návrhem.

Navrhovatel nepožadoval, aby Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti Spojenému království. Je požadováno zrušení dvou rozhodnutí Komise, přičemž Tribunál jedno z nich nesprávně vymezil. Judikatura, ze které Tribunál vycházel, v tomto směru nikterak nepodporuje závěr, ve vztahu k němuž byla citována, nebo je irelevantní. Navrhovatel se může domáhat zrušení těchto rozhodnutí v rozsahu, v němž mu byla určena nebo v němž se ho bezprostředně a osobně dotýkají. Podpůrně, navrhovatel se dále může domáhat rozhodnutí podle článku 265 SFEU na základě toho, že se Komise dopustila nečinnosti, když ve vztahu ke Spojenému království nevydala odůvodněné stanovisko, k čemuž je povinna podle čl. 258 prvního pododstavce SFEU, jelikož v rámci druhého z těchto rozhodnutí konkludentně akceptovala na základě své diskreční pravomoci podle čl. 258 druhého pododstavce, že Spojené království porušuje unijní právo. Je tedy opodstatněné tvrdit, že by odůvodněné stanovisko mělo být určeno i navrhovateli nebo že se ho bezprostředně a osobně dotýká. Navrhovatel se dále může domáhat vydání příkazu a nařízení předběžných opatření v souvislosti s jeho návrhem na základě článku 265 SFEU.

____________